Other (2 products)

MQC 23
MQC 23: MÁY KIỂM TRA HÀM LƯỢNG BÉO NHANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN (NMR) 

Cryogen-Free Benchtop NMR Analyser - Pulsar
Pulsar is a high resolution, benchtop, cryogen-free NMR analyser.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second