Orther (7 products)

Bệ chứa mẫu 140 vị trí PTFC-2
Bệ chứa mẫu 140 vị trí PTFC-2

Mô tơ điều khiển - Universal Motor Drive UAM
MôTơ Điều Khiển , Type UAM,
Model : UAM 
Hãng sản xuất : PHARMAG - ĐỨC 
Nguồn điện: 220V-50Hz,100-240V 50-60Hz

Plexiglas cube Mixer -CPM 7.5 and CMP 12
Plexiglas cube Mixer -CPM 7.5 and CMP 12.

High Speed Plough Shear Mixer
High Speed Plough Shear Mixer

Planetary Agitator POM-5
Planetary Agitator POM-5

V- Blender - YM - 4
V- Blender - YM - 4

Đầu tạo cốm - Stainless Steel Cating Pan -CP - 9
Đầu tạo cốm - Stainless Steel Cating Pan -CP - 9

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second