Hellma - Cuvettes (13 products)

nanoCell Accessory
Thermo Scientific nanoCell accessory provides accurate and sensitive measurements of small volume samples
100-10-20 CUVET THỦY TINH
Hãng sản xuất: HELLMA - ĐỨC
6030-10-10 CUVET THỦY TINH
Hãng sản xuất: HELLMA - ĐỨC 
100-20-20 CUVET THỦY TINH
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức
100-10-40 CUVET THẠCH ANH
Hãng sản xuất: HELLMA - ĐỨC 
100-40-40 CUVET THẠCH ANH
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức 
100-50-40 CUVET THẠCH ANH
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức
100-100-40 CUVET THẠCH ANH
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức
100-50-46 CUVET THẠCH ANH
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức
100-100-46 CUVET THẠCH ANH
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức
TrayCell cho máy quang phổ
Traycell là phụ kiện duy nhất cho máy quang phổ UV/Vis và được thiết kế để phân tích DNA/RNA/protein
Bộ dung dịch chuẩn

BỘ KÍNH LỌC
Hãng: Hellma – Đức

Bộ dung dịch chuẩn

BỘ DUNG DỊCH CHUẨN
Hãng sản xuất: Hellma - Đức

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second